AspNet.sk     O súťaži HTML5     Výsledky súťaže HTML5     Pravidlá súťaže     Internet Explorer 9 - príručka pre vývojárov
Menu

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Ukáž, čo dokážeš s HTML5!“

Tieto pravidlá (ďalej len „pravidlá“) upravujú usporiadanie a priebeh vývojárskej súťaže „Ukáž, čo dokážeš s HTML5” (ďalej len „súťaž“). Svojou účasťou v súťaži sa účastník zaväzuje dodržiavať pravidlá uvedené na sutazhtml5.aspnet.sk.

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Usporiadateľom súťaže je prevádzkováteľ portálu www.aspnet.sk, CHASTIA s.r.o., Košická 68, 05801 Poprad, IČO: 36490911, IČ DPH (VAT ID): SK2021788351, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka: 14661/P.

2. DOBA PLATNOSTI SÚŤAŽE

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky od 4.4. 2011 do 30. 05. 2011 vrátane.

3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba nad 15 rokov. Zo súťaže sú vylúčení členovia poroty hodnotiacej súťažiace stránky/aplikácie.

Do súťaže je možné prihlásiť sa odoslaním webovej stránky/aplikácie spolu s prelinkovaným obsahom (javascript a css súbory, obrázky) skomprimovým do formátu „zip“/“rar“, alebo verejnej URL adresy súťažiacej webovej stránky/aplikácie na e-mailovú adresu sutazhtml5@aspnet.sk. Povinnými údajmi pre zaradenie do súťaže sú názov stránky, meno, priezvisko autora (prípadne prezývka), ktoré sa budú zobrazovať v zozname súťažiacich stránok. Prihlásením do súťaže vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a so spracovaním údajov, ktoré poskytne v rozsahu podľa pravidiel. Zároveň vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich úplne a bezvýhradne dodržiavať.

4. PRIEBEH SÚŤAŽE

Úlohou účastníkov je vytvoriť ľubovoľnú webovú stránku alebo webovú aplikáciu, ktorá bude využívať aspoň jednu novú vlastnosť špecifikácie HTML5. Súťažiaca webová stránka/aplikácia musí byť schopná bežať pod akoukoľvek doménou. Webová stránka/aplikácia môže volať javascript kód a css šablóny iba z priložených súborov alebo z Microsoft CDN, Google CDN a github.com a nesmie vyžadovať akýkoľvek framework na strane webového servera. Suťažiaca webová stránka/aplikácia musí byť bezchybne zobrazená v prehliadačoch Internet Explorer 9, Google Chrome 10 a Mozilla FireFox 4.

Účasť v súťaži podľa pravidiel je nutné potvrdiť do 30.5.2011. Počet webových stránok/aplikácií registrovaných jedným účastníkom do súťaže je obmedzený na 3. Všetky webové stránky/aplikácie budú vyhodnotené do (5.6.2011 AKTUALIZÁCIA 2 - niektorí porotcovia sú v zahraničí :-) - vyhodnotenie bude do nedele 12.6.2011) porotou tvorenou štyrmi zástupcami usporiadateľa a jedným zástupcom sponzora súťaže. Každý porotca pridelí každej prihlásenej webovej stránke/aplikácii od 0 do 10 bodov. Súčet pridelených bodov určí výsledné poradie, pričom za lepšie hodnotenie sa považuje vyšší počet bodov.

Výsledky súťaže budú zverejnené (5.6.2011 AKTUALIZÁCIA 2 - niektorí porotcovia sú v zahraničí :-) - vyhodnotenie bude do nedele 12.6.2011), pričom každý výherca bude oslovený e-mailom a bude povinný poskytnúť usporiadateľovi poštovú adresu pre zaslanie výhry. Ak výherca odmietne poskytnúť poštovú adresu, nebude mu možné výhru odoslať a bude vyradený zo súťaže.

5. AUTORSKÉ PRÁVA

Účastník svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oprávnený prihlásiť webovú stránku/aplikáciu do súťaže pod svojim menom a neporušuje žiadne autorské či iné práva tretích osôb. Účastník súťaže nesie plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s ich právami voči webovej stránke/aplikácii. Účastník sa zaväzuje nahradiť usporiadateľovi akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s účastníkovým porušením týchto pravidiel, obzvlášť ustanovenia o autorských právach.

Účastníkovi neprináleží žiadna finančná či iná odmena za poskytnutie webovej stránky/aplikácie do súťaže. Odvolaním tohto súhlasu sa účastník vzdává ďalšej účasti v súťaži.

6. VYLÚČENIE Z SÚŤAŽE, NEPLATNOSŤ

Účastníci nesplňajúci podmienky účasti v súťaži alebo jednajúcí v rozpore s pravidlami tejto súťaže nebudú do súťaže zaradení, prípadne z nej budú vylúčení. O nezaradení a vylúčení z súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Ak sa dokáže, že takáto osoba sa aj napriek nesplneniu podmienok pre účasť v súťaži alebo napriek jednaniu v rozpore s pravidlami súťaže stala výhercom, nevzniká jej nárok na výhru. Rovnako bude účastník vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nečestného jednania zo strany účastníka či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. V vyššie uvedených prípadoch získá výhru namiesto neoprávneného výhercu ďalší účastník v poradí.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť webovú stránku/aplikáciu z súťaže na základe svojho uváženia, najmä ak bude aplikácia v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, bude obsahovať prvky násilia, pornografie, rasismu, témy omamných látok alebo alkoholu, bude nabádať k porušovaniu zákonov Slovenskej republiky, zjavne porušovať práva tretích osôb alebo dobré meno usporiadateľa súťaže a jej sponzorov, ich produktov a služieb. O vylúčení aplikácie z súťaže rozhoduje usporiadateľ s konečnou platnosťou a nie je povinný svoje rozhodnutie zdôvodňovať.

7. VÝHRY A PODMIENKY ZÍSKANIA VÝHIER

Každá prihlásená webová stránka/aplikácia neodporujúca pravidlám súťaže bude zaradená do zoznamu hodnotených webových stránok/aplikácií. Do 5.6.2011 vyberie porota podľa hodnotiacich kritérií (účelné a efektívne využitie vlastností HTML5, kompatibilita s prehliadačmi Internet Explorer 9, Google Chrome 10, Mozilla FireFox 4) víťazné webové stránky/aplikácie a určí ich poradie. Do 14 dní od určenia víťazných webových stránok/aplikácií bude výhercom doručená výhra na nimi oznámenú poštovú adresu. Výherca musí poštovú adresu oznámiť usporiadateľovi najneskôr do 15.6.2011, inak výhra prepadá v prospech usporiadateľa. V prípade, že výherca oznámi pri prihlásení do súťaže nesprávnu e-mailovú adresu a nebude mu možné oznámiť informáciu o získaní výhry do 15.6.2011, stráca nárok na výhru.

Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená usporiadateľom. Výhru ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s používaním výhier. Výhercom nevzniká právo výhry reklamovať.

8. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

Usporiadateľ má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti alebo súťaž predčasne ukončiť alebo bez náhrady zrušiť. Zmena alebo zrušenie súťaže bude oznámené na stránkach súťaže.

Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za technické problémy, ktoré môžu nastať v priebehu súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov.

9. OSOBNÉ ÚDAJE A OSOBNOSTNÉ PRÁVA

Účastník, fyzická osoba, svojím prihlásením do súťaže vyjadruje svoj súhlas s tým, aby usporiadateľ súťaže CHASTIA s.r.o., Košická 68, 05801 Poprad, IČO: 36490911, bol oprávnený spracovávať a používať oznámené osobné údaje v súvislosti s touto súťažou v plnom rozsahu a to až do doby odvolania tohto súhlasu alebo do uplynutia doby, na ktorú je súhlas dávaný. Súhlas účastník dáva na dobu 3 mesiacov. Účasť v súťaži a teda aj súvisiace poskytnutie súhlasu sú dobrovoľné. Účastníci majú v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu, blokáciu a likvidáciu nesprávnych údajov, sú oprávnení požiadať o poskytnutie informacií o osobných údajoch, ktoré sú o nich spracovávané a to bezplatne, majú právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Prihlásením sa do súťaže účastníci rovnako súhlasia so zverejnením svojich údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne prezývka, názov prihlásenej webovej stránky/aplikácie na stránkach súťaže.

Odvolanie tohto súhlasu pred ukončením doby trvania súťaže má za následok vyradenia účastníka z súťaže.

Copyright © 2002 - 2011 CHASTIA s.r.o., Igor Stanek
Portál je hostovaný na serveroch firmy Quantasoft - www.qsh.sk.